Kompletní vedení účetnictví

 • prvotní zpracování dokladů (roztřídění, nalepení, formální kontrola všech náležitostí, kompletace, doplnění daňového rozpisu, vystavení příjmových a výdajových pokladních dokladů…)
 • zaúčtování, vedení všech účetních knih a další evidence dle zákona o účetnictví, evidence pohledávek a závazků
 • možnost přípravy bankovních příkazů k úhradě
 • vyhotovení účetních sestav (měsíčních, čtvrtletních a ročních)
 • zpracování účetní závěrky, účetní inventarizace
finance

Účetní a daňové poradenství

 • daňová optimalizace
 • spolupráce s právním zástupcem společnosti při přípravě smluv (konzultace daňových dopadů)
 • automatické upozornění na termíny splatností daní a povinných záloh
 • zastupování při kontrolách ze strany finančního úřadu

Zpracování daňových přiznání

 • vyhotovení přiznání k DPH včetně záznamní povinnosti a souhrnného hlášení
 • zpracování Přiznání daně z příjmu
 • přiznání Silniční daně
 • zastupování kvalifikovaným daňovým poradcem u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťoven na základě plné moci

Mzdová agenda, personalistika

 • zpracování mezd včetně povinných výstupů na finanční úřad, SSZ, zdravotní pojišťovny, Úřad práce
 • zpracování roční mzdové závěrky (vystavení mzdových listů, vyplnění ELDP, vyhotovení povinných výkazů na FÚ…)
 • vyhotovení Potvrzení o příjmech, roční daňové vyúčtování
 • kompletace personálních složek zaměstnanců, kontrola povinných náležitostí
 • zajištění formalit při nástupu a výstupu zaměstnanců (přihlášky a odhlášky zaměstnanců na ZP, SSZ atd.)
 • možnost přípravy platebních příkazů pro banku
 • možnost rozesílání výplatních lístků zaměstnancům
 • poradenství v oblasti personalistiky včetně daňových a nákladových dopadů jak na zaměstnavatele, tak na zaměstnance
 • zastupování při kontrolách ze strany SSZ a ZP

Ostatní služby

 • reporting dle potřeb společnosti
 • zpracování, případně spolupráce při tvorbě vnitropodnikových směrnic
 • poradenství a podpora při jednání s úřady státní správy (zdravotními pojišťovnami, živnostenským úřadem, Úřadem práce atd.)
 • ekonomické poradenství a podpora při jednání s finančními ústavy o úvěru, kontokorentní lince apod.
 • zvýhodněné ceny pro zaměstnance klientů při zpracování osobního přiznání k dani z příjmů (souběh příjmů ze zaměstnání, podnikání, pronájmu…)